Salgsbetingelser

Ved modtagelse af en ordrebekræftelse er køber pligtig til at kontrollere rigtigheden af alle mål og betingelser og til at give sælger omgående meddelelse, dersom disse angivelser efter købers opfattelse ikke svarer til det aftalte. Annullering kan ikke foretages, når produktionen af det pågældende vareparti er påbegyndt.

Kvantum

Med mindre andet er anført på denne ordrebekræftelse, forstås kvantum altid som plus/minus 10% af den anførte mængde.

Leveringstid

Sælger påtager sig ikke noget ansvar for forsinkelser, der forårsages af manglende råvaretilførsel, produktionsstop, arbejdsstandsning, transportforsinkelse, vejrligets indflydelse på produktion og tørringsproces og andre forhold uden for hans kontrol.

Levering

Uanset om der foreligger en reklamation, er køber pligtig til at modtage varerne ved levering og at oplagre disse på forsvarlig vis alt efter deres tilstand – herunder navnlig at opbevare ovntørrede varer i lukket lagerrum under betryggende forhold. Ved levering af ovntørrede varer garanterer sælgeren alene, at den aftalte tørhedsgrad overholdes på afsendelsestidspunktet.

Priser

Alle anførte priser er faste, med mindre der udtrykkeligt er angivet et kursforbehold, en kursbasis eller et fragtforbehold. Udskydes leveringstiden efter købers ønske ud over det aftalte, er sælger dog berettiget til at regulere priserne, såfremt en sådan udsættelse medfører tab eller ekstra omkostninger i form af oplagring, transport, forrentning, pålagte offentlige afgifter eller kursændring. Alle priser er eksklusive moms.

Betaling

Køber er pligtig til at opfylde betalingsbetingelserne, uanset om der skulle foreligge et reklamationskrav. Det leverede forbliver sælgerens ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud, i den udstrækning, et sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende ret. Efter forfaldsfrist tilskrives morarenter af fakturabeløb + moms. Dvs. 2% pr. påbegyndt måned + rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker.

Reklamation

Enhver reklamation skal afgives skriftligt, så snart den pågældende fejl eller mangel opdages, og senest 8 dage efter modtagelsen af varen. Reklamation for manglende kolli eller styktal skal afgives til transportøren straks ved aflæsning af varen.

Der kan ikke reklameres over varer, der er taget i brug eller på nogen måde forarbejdet, med mindre der er tale om en skjult fejl, som ikke kunne være opdaget ved almindelig omhyggelig inspektion, og i så fald kun, dersom de varer over hvilke der reklameres, uden nogen tvivl kan identificeres. Fremkommer der skjulte fejl skal al videre forarbejning straks stoppes og sælger omgående kontaktes for stillingtagen til problemet.

Sælger kan ikke gøres ansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab, men alene for den formindskelse af varens værdi, der er en følge af fejl eller mangel. Der kan således aldrig reklameres over et beløb, der overstiger varens fakturaværdi, og sælger kan i ethvert tilfælde, dersom han måtte ønske det, afgøre en reklamation derved, at han tager den leverede vare retur og enten krediterer denne eller leverer et kontrakt- svarende parti af samme størrelse.

Ethvert spørgsmål i forbindelse med reklamation eller andre forhold i relation til medfølgende ordrebekræftelse skal anlægges ved dansk domstol og afgøres efter dansk lov og/eller handelskutyme.